SMT 5.25 THB +0.27 (5.42%)
ภาษา:
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร

ปี
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.