SMT 4.54 THB -0.10 (-2.16%)
ภาษา:
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร

ปี
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แจ้งวิธีดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.