SMT 2.66 THB -0.04 (-1.48%)
ภาษา:
ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

หนี้สินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน 2564 2565 2566ไตรมาส 1/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม2,764.012,716.612,387.042,527.34
หนี้สินรวม1,185.29827.40320.29444.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,574.341,884.552,061.442,078.18
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว836.49841.71845.58845.58
รายได้รวม2,239.942,917.332,647.22535.02
กำไรสุทธิ209.70303.52235.3528.79
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.250.360.280.03
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%)7.4612.649.797.66
ROE(%)14.4717.5511.939.47
อัตรากำไรสุทธิ(%)9.3810.418.925.31