SMT 3.80 THB +0.06 (1.60%)
ภาษา:
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ประเภท : XD
ณ วันที่ 10/05/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
8,415
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
88.05

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 30/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
7,924
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
78.09

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1.UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED75,226,6748.90
2.นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล62,218,8607.36
3.บริษัท ไทย ซีกซ์ จำกัด41,495,9624.91
4.น.ส. นันทิชา ไชยกุล39,700,0004.70
5.น.ส. ลักษิกา ไชยกุล39,000,0004.61
6.นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล38,225,6684.52
7.น.ส. อรนุช ไชยกุล30,202,0003.57
8.นาย สมนึก ไชยกุล26,796,0003.17
9.นาย เพชร ไวลิขิต22,400,0002.65
10.น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต22,127,2002.62