SMT 5.65 THB -0.05 (-0.88%)
ภาษา:
 
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ประเภท : XM

ณ วันที่ 02/06/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
5,945
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
89.70

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 25/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
5,201
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
79.46

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1.UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED75,226,6748.99
2.นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล58,342,9006.97
3.บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด41,495,9624.96
4.นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล37,578,7684.49
5.น.ส. นันทิชา ไชยกุล37,500,0004.48
6.น.ส. ลักษิกา ไชยกุล37,000,0004.42
7.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด32,205,4093.85
8.น.ส. อรนุช ไชยกุล30,522,0003.65
9.นาย สมนึก ไชยกุล28,750,2643.44
10.นาย เพชร ไวลิขิต24,171,4042.89