SMT 2.66 THB -0.04 (-1.48%)
ภาษา:
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ประเภท : XM
ณ วันที่ 21/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,931
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
87.21

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 21/04/2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
7,456
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
69.71

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567
ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1.UOB Kay Hian Private Limited75,226,6748.90
2.นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล64,718,8607.65
3.น.ส. นันทิชา ไชยกุล41,700,0004.93
4.บริษัท ไทย ซีกซ์ จำกัด41,495,9624.91
5.น.ส. ลักษิกา ไชยกุล41,000,0004.85
6.นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล38,225,6684.52
7.น.ส. อรนุช ไชยกุล30,032,0003.55
8.นาย เพชร ไวลิขิต22,400,0002.65
9.น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต21,627,2002.56
10.นาย สมนึก ไชยกุล20,266,0002.40
11.นาย ศรัณย์ ไชยกุล20,142,0002.38
12.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด20,046,1922.37
13.นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต16,110,0001.91
14.บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)14,983,1001.77
15.นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์14,900,0001.76
16.นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์11,096,0001.31
17.น.ส. พินิดา ไชยกุล9,991,1101.18
18.น.ส. พัสสน ไชยกุล9,624,3481.14
19.น.ส. พินธัส ไชยกุล8,988,4481.06
20.นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล7,958,0000.94
21.EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT5,515,1020.65
22.นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย5,000,0000.59
23.น.ส. ชญาดา นราธัศจรรย์4,910,0000.58
24.นาง ชัชชญา ทัพอินพรหม4,880,8000.58

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน