SMT 4.54 THB -0.10 (-2.16%)
ภาษา:
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

ปฏิทินนักลงทุน

ปี
วันที่กิจกรรมรายละเอียด
27 เม.ย. 2566วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ณ 14:00 น. ณ ห้อง เมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร