SMT 2.66 THB -0.04 (-1.48%)
ภาษา:
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

ปฏิทินนักลงทุน

ปี
วันที่กิจกรรมรายละเอียด
25 เม.ย. 2567วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ณ 14:00 น. ณ ห้อง เมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร