SMT 2.72 THB +0.10 (3.82%)
ภาษา:
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น 

การเพิ่มทุน

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 12 (28 มิถุนายน 2567)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12 (SMT-W3)
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 11 (29 มีนาคม 2567)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11 (SMT-W3)
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 10 (28 ธันวาคม 2566)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10 (SMT-W3)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (SMT-W3)
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 9 (29 กันยายน 2566)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (SMT-W3)
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 8 (30 มิถุนายน 2566)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SMT-W3)
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 7 (31 มีนาคม 2566)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (SMT-W3)
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 6 (30 ธันวาคม 2565)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (SMT-W3)
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 5 (30 กันยายน 2565)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SMT-W3)
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 4 (30 มิถุนายน 2565)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SMT-W3)
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 3 (31 มีนาคม 2565)
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 2 (30 ธันวาคม 2564)
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3 ครั้งที่ 1 (30 กันยายน 2564)
ข้อกำหนดสิทธิ SMT-W3
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SMT-W3)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 (SMT-W2)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (SMT-W2)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (SMT-W2)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (SMT-W2)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (SMT-W2)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SMT-W2)
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SMT-W1)