สอบถามข้อมูล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

อีเมล: ir@starsmicro.com
โทรศัพท์: +66 (0) 35-258-555 ต่อ 331 / 313
โทรสาร: +66 (0) 35-258-914

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: +66 (0)2-229-2800
Call center: +66 (0)2-229-2888

ข้อมูลองค์กร

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: +66 (0)35-258-555
โทรสาร: +66 (0)35-258-914
เว็บไซต์: www.starsmicro.com

บริษัทย่อย

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2157 O’Toole Ave., Suite I San Joes, CA 95131 USA

โทรศัพท์ : +1 (408) 894 – 8160
โทรสาร: +1 (408) 894 – 8180

บริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด

605 – 606 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา