SMT 5.25 THB +0.27 (5.42%)
ภาษา:
ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

05 กันยายน 2566

กำหนดการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 9

03 สิงหาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

03 สิงหาคม 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

03 สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 กรกฎาคม 2566

หุ้นเพิ่มทุนของ SMT เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

03 กรกฎาคม 2566

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 8 และ SMT-WC ครั้งที่ 4 (F53-5)

15 มิถุนายน 2566

กำหนดการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 8

16 พฤษภาคม 2566

แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

10 พฤษภาคม 2566

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

08 พฤษภาคม 2566

การไม่ปรับสิทธิของ SMT-W3

08 พฤษภาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

08 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

08 พฤษภาคม 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

27 เมษายน 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

27 เมษายน 2566

แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) (แก้ไข)

27 เมษายน 2566

แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)

25 เมษายน 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

24 เมษายน 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

11 เมษายน 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

04 เมษายน 2566

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 7 (F53-5) (แก้ไข)

04 เมษายน 2566

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 7 (F53-5)

04 เมษายน 2566

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

04 เมษายน 2566

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

28 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

20 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

15 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

10 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

10 มีนาคม 2566

กำหนดการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 7

09 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

08 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

03 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

27 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

27 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

27 กุมภาพันธ์ 2566

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

27 กุมภาพันธ์ 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

20 มกราคม 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

19 มกราคม 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

09 มกราคม 2566

หุ้นเพิ่มทุนของ SMT เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2566

06 มกราคม 2566

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 6 และ SMT-WC (F53-5) ครั้งที่ 3

06 มกราคม 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

06 มกราคม 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน (แก้ไข)

05 มกราคม 2566

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน