SMT 2.66 THB -0.04 (-1.48%)
ภาษา:
ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

12 กรกฎาคม 2567

หุ้นเพิ่มทุนของ SMT เริ่มซื้อขายวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

03 กรกฎาคม 2567

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 (F53-5) (แก้ไข)

02 กรกฎาคม 2567

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 (F53-5) (แก้ไข)

02 กรกฎาคม 2567

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 (F53-5)

31 พฤษภาคม 2567

แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไข)

30 พฤษภาคม 2567

4 มิถุนายน 2567 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SMT-W3

29 พฤษภาคม 2567

แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

23 พฤษภาคม 2567

แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

14 พฤษภาคม 2567

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SMT-W3

10 พฤษภาคม 2567

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SMT-W3

10 พฤษภาคม 2567

การไม่ปรับสิทธิของ SMT-W3

09 พฤษภาคม 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

09 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

09 พฤษภาคม 2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

07 พฤษภาคม 2567

แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)

03 พฤษภาคม 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

02 พฤษภาคม 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

30 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

26 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

25 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

25 เมษายน 2567

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

24 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน (แก้ไข)

23 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

19 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

17 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

11 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

03 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

02 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

01 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

01 เมษายน 2567

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 (F53-5)

28 มีนาคม 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

22 มีนาคม 2567

การเผยแพร่รายงานประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

22 มีนาคม 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไชต์ของบริษัทฯ

19 มีนาคม 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

08 มีนาคม 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

07 มีนาคม 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

06 มีนาคม 2567

กำหนดการใช้สิทธิของ SMT-W3

06 มีนาคม 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

29 กุมภาพันธ์ 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

28 กุมภาพันธ์ 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

28 กุมภาพันธ์ 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน (แก้ไข)

27 กุมภาพันธ์ 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

23 กุมภาพันธ์ 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

23 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

23 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)

23 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

23 กุมภาพันธ์ 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

23 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

23 กุมภาพันธ์ 2567

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

07 กุมภาพันธ์ 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

31 มกราคม 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

23 มกราคม 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

22 มกราคม 2567

แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

04 มกราคม 2567

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 10 และ SMT-WC ครั้งที่ 5 (F53-5)