SMT 4.84 THB -0.04 (-0.82%)
ภาษา:
 
ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

04 สิงหาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

04 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

04 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

18 กรกฎาคม 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

12 กรกฎาคม 2565

หุ้นเพิ่มทุนของ SMT เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2565

06 กรกฎาคม 2565

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 4 และ SMT-WC ครั้งที่ 2 (F53-5)

08 มิถุนายน 2565

กำหนดการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 4

31 พฤษภาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุม BOD อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (RD)

11 พฤษภาคม 2565

แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

09 พฤษภาคม 2565

การลงทุนธุรกิจใหม่ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์) (แก้ไขเพิ่มเติม)

05 พฤษภาคม 2565

การลงทุนธุรกิจใหม่ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์)

05 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

05 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

05 พฤษภาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

05 พฤษภาคม 2565

การไม่ปรับสิทธิของ SMT-W3

03 พฤษภาคม 2565

การไม่ปรับสิทธิของ SMT-W3

28 เมษายน 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

04 เมษายน 2565

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 3 (F53-5)

18 มีนาคม 2565

กำหนดการใช้สิทธิของ SMT-W3

18 กุมภาพันธ์ 2565

คงกิจการบริษัทย่อย

18 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

17 กุมภาพันธ์ 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

17 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

11 มกราคม 2565

หุ้นเพิ่มทุนของ SMT เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2565

07 มกราคม 2565

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 2 และ SMT-WC ครั้งที่ 1 (F53-5)