SMT 5.25 THB +0.27 (5.42%)
ภาษา:

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนลง

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

05 กันยายน 2566

กำหนดการใช้สิทธิของ SMT-W3 ครั้งที่ 9

03 สิงหาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

03 สิงหาคม 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(หน่วย: พันบาท)

รวมหนี้สิน

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
ไตรมาสที่ 2/2566
เอกสารนำเสนอ
ไตรมาสที่ 2/2566
รายงานประจำปี
รายปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี/ 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหรือคำถามของคุณ

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์