SMT 4.52 THB -0.10 (-2.16%)
ภาษา:

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนลง

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16 พฤษภาคม 2566

แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

10 พฤษภาคม 2566

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

08 พฤษภาคม 2566

การไม่ปรับสิทธิของ SMT-W3

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(หน่วย: พันบาท)

รวมหนี้สิน

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

ดาวน์โหลด

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
ไตรมาสที่ 1/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1/2566
รายงานประจำปี
รายปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี/ 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นหรือคำถามของคุณ

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์